Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

HACCP
Autor Administrator
ÄŚetvrtak, 02 VeljaÄŤa 2012 16:26

HACCP u Sanitarnoj zaštiti

Izra?ujemo i provodimo programe zaštite koji odgovaraju visokim standardima HACCP sustava koji propisuje Zakon o hrani (NN117/03), a ?ije uvo?enje je obaveza do kraja 2007. godine. Tako postavljene mjere osiguravaju minimalno optere?enje okoliša otrovnim sredstvima uz maksimalne postignute rezultate kontrole štetnika.

Stru?na ekipa procjenjuje, nakon uvida u stanje objekata i praksu njihovog korištenja, stvarnu razinu opasnosti od pojave neželjenih organizama, pronalazi i valorizira slabe to?ke u tehni?koj izvedenosti objekata, procjenjuje razinu potrebnih mjera/ promjena u praksi korištenja objekata te predlaže izmjene i tehni?ke nadogradnje kojima ?e se sanirati stanje do željene razine sigurnosti.

Na osnovi tlocrta Vaših prostora izra?uje se plan koji obuhva?a odre?ivanje kriti?nih kontrolnih to?aka (KKT), postavljanje plasti?nih, klju?em osiguranih kutija koje onemogu?uju prilaz svim neciljanim životinjama (psi, ma?ke, ptice), a isto tako osiguravaju da ne?e do?i do kontaminacije proizvoda otrovom, redovitu mjese?nu kontrolu tih kutija, upisivanje svih promjena, korištenih otrova, te vo?enje iscrpne evidencije o svemu što se radilo ( monitoring ). Na taj na?in Vi bi mogli u bilo kojoj situaciji dobiti uvid u tok procesa. Biološki je nemogu?e istrijebiti sve šteto?ine, ali naš cilj je svesti ih na najmanju mogu?u mjeru. Problemu se po HACCP-u prilazi sistemski, prvo se procjenjuje razina infestacije, a ukoliko nema potrebe za primjenom otrova ne?e se ni koristiti sve dok ne do?e do zna?ajne infestacije.

Ako do infestacije do?e obavljamo dezinsekciju otvorenih i zatvorenih prostora metodama vlažne aplikacije (klasi?na-ru?nom prskalicom, motornim UV i strujnim ULV atomizatotorima), toplinskog zamagljivanja i zaprašivanja. Ukoliko je infestacija koncentrirana na malo podru?je ono se tretira primjenom gelova-mamaca, koji u malim dozama djeluju dugotrajno, lokalno i specifi?no. Deratizacija otvorenih i zatvorenih prostora obavlja se postavljanjem zatrovanih meka u plasti?ne deratizacijske kutije koje su estetski prihvatljive, funkcionalne i onemogu?uju uzimanje meka neciljanim životinjama.